Polityka prywatności

Kto jest Administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem twoich danych osobowych są:
An Najma Anna Zielińska, ul.Hercena 3-5, 50-453 Wrocław, An Najma Grażyna Kłębek, ul.Hercena 3-5, 50-43 Wrocław, zwani dalej An Najma

W jaki sposób możesz się skontaktować w sprawie swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się z nami e-mailowo pod adresem: info@an-najma.pl

Do jakich celów przetwarzane są Twoje dane osobowe i jakie dane zbieramy?

Zapisując się na kurs tańca w An Najmie zapoznajesz się z Regulaminem oraz wypełniasz formularz kontaktowy zwany Kartą Informacyjną. Podajesz nam w nim imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres mejlowy. Charakter podania danych jest dobrowolny. Przetwarzamy twoje dane wyłącznie w celach związanych z pracą szkoły tańca i obsługą klienta – poinformowanie cię o odwołanych zajęciach, chorobie instruktora, rozpoczynającym się kursie/warsztacie. Możesz wyrazić osobną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych – otrzymywanie informacji o wydarzeniach z życia szkoły, nowych kursach i promocjach.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania szkoły, przepływu informacji i obsługi klienta.

Przez jaki okres przetwarzane są Twoje dane osobowe?

– przechowujemy je przez okres, w którym uczęszczasz do An Najmy. W momencie zgłoszenia nam rezygnacji z zajęć, twoje dane zostaną usunięte
– w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody – do momentu jej cofnięcia, np. cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Komu będą przekazywane Twoje dane?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim i będą one przetwarzane wyłącznie przez nas.

Twoje nowe prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, czy też przeniesienia. Posiadasz również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest GIODO.
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właścicielem strony www.an-najma.pl i jednocześnie Administratorem danych osobowych jest firma An Najma Grażyna Kłębek ul. Hercena 3-5, 50-453 Wrocław. Korzystając z serwisu internetowego Goście akceptują zasady Polityki prywatności znajdujące się poniżej. Jeżeli Gość nie zgadza się z którymkolwiek punktem, proszę o niekorzystanie ze strony i usług oferowanych przez firmę An Najma Grażyna Kłębek.

Czym jest polityka prywatności?

Polityka prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych gości serwisu www.an-najma.pl i firmy An Najma Grażyna Kłebek.
Podstawą prawną jest Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Spełnia ona również obowiązek informacyjny spoczywający na administratorze danych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Podstawa, cel i zakres przetwarzania danych osobowych.

Przeglądanie strony nie wymaga podania przez Gościa danych osobowych. Niepodanie danych osobowych może ograniczyć jednak możliwość skorzystania z opcji kontaktu z firmą. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych przy wyrażeniu wszelkiego rodzaju zgód jest: art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016.: „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.”

W serwisie mogą być przetwarzane następujące dane osobowe:

– adres e-mail
– numer telefonu
– imię i nazwisko

Administrator danych przetwarza dane w celu zawarcia i realizacji umowy (uczestnictwo w zajęciach oferowanych przez Szkołę Tańca An Najma) lub w innym celu konkretnie wskazanym w zgodzie.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika serwisu.

Prawa Użytkownika

Każdy Gość/Klient który udzielił informacji o danych osobowych Zgodnie z art. 15 – 22 RODO ma prawo do:
Prawo dostępu do danych – art. 15 RODO
Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO
Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO

Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania – art. 19 RODO

Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
a. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
b. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres info@an-najma.pl. Każdej osobie przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zabezpieczenia

Administrator stosuje w serwisie środki bezpieczeństwa. Mają one na celu ochronę danych osobowych przed: utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Wdrożył również stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.
Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:
a. Zgodnie z art.29 RODO dostęp do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie on oraz ewentualnie uprawniona osoba zajmująca się obsługą Serwisu, której zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
b. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

Mechanizm Cookies.

W niektórych obszarach i funkcjach strony mogą być wykorzystywane cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.
Zmian ustawień w tym zakresie Użytkownik może dokonać w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej, która umożliwia usunięcie i blokowanie plików cookies.
Wyłączenie plików cookies może wiązać się z ograniczeniem lub zablokowaniem niektórych funkcjonalności strony.
Firma An Najma Grażyna Kłębek zastrzega prawo do zmian w Polityce Prywatności w dowolnym momencie. Zobowiązuje się jednocześnie do poinformowania Użytkownika o wprowadzonych zmianach. W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności prosimy skontaktuj się z Administratorem Danych Osobowych info@an-najma.pl.