REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA AN NAJMA

Regulamin Szkoły Tańca An Najma

1. Zajęcia są prowadzone w Szkole Tańca An Najma przy ul. Hercena 3-5, 50-453 Wrocław. Godziny oraz rodzaje zajęć są umieszczone w grafiku dostępnym na stronie internetowej www.an-najma.pl oraz w recepcji Szkoły Tańca An Najma.

2. Uczestnik ma prawo korzystać z zajęć po wcześniejszym opłaceniu ich w recepcji Szkoły An Najma. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez ich opiekuna prawnego.

3. Recepcjonista, właściciel oraz instruktor mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
3a. Recepcja jak i pracownicy  wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o nie dopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
3b. Jeśli recepcja, pracownicy lub kierownictwo zadecydują o nie dopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić.
3c. Recepcja, pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć powołując się na powyższe.

4. Uczestnik ma obowiązek okazać w recepcji Szkoły aktualny karnet za każdym razem przed zajęciami.
4a. Jeśli uczestnik opłaci karnet na ostatnich zajęciach bieżącego karnetu obowiązuje go cena promocyjna.
4b. Cennik związany z cenami promocyjnymi znajduje się na stronie internetowej www.an-najma.pl
4c. Karnet obowiązuje na wykupioną ilość wejść w kolejnych tygodniach.

5. W wypadku, kiedy kursant nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na każdej innej grupie, w której będą wolne miejsca. Należy wcześniej upewnić się czy zajęcia odbywają się bez zmian i czy są na nich miejsca.

6. W wypadku odwołania zajęć z winy instruktora lub Szkoły, ważność karnetu przesuwa się odpowiednio o długość nieobecności instruktora lub z powodu innej sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie danych zajęć.
6a. Szkoła An Najma zobowiązuje się do poinformowania uczestników o ewentualnym odwołaniu zajęć z winy trenera lub Szkoły przez Facebooka lub drogą SMSową najpóźniej 2 godziny przed danymi zajęciami.

7. Szkoła An Najma zastrzega sobie prawo do łączenia grup w momencie gdy liczba kursantek spada poniżej 5 osób. Grupy będą łączone wg najbliższego względem siebie stopnia zaawansowania, a zmiany konsultowane i zatwierdzane wraz z kursantami.

8. Szkoła An Najma zastrzega, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień. W przypadku wykupienia karnetu na 4 wejścia, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy. Po przekroczeniu terminu (daty) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa, a uczestnik ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia z innymi grupami. Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny tydzień. Karnet jest imienny, a jego cena jest zależna od ilości wejść. Cennik widniejący na stronie www.an-najma.pl jest przyjmowany jako aktualny i obowiązujący. Podobnie jak podziały cenowe 4/8/12 wejść lub karnet ACTIVE. Poza tymi podziałami obowiązują pojedyncze wejścia, cena także została określona w cenniku na wyżej wymienionej stronie. Zakup karnetu jest możliwy w recepcji Szkoły An Najma.

9. Zajęcia o nazwie OPEN nie zwalnia z deklaracji uczestnictwa a jedynie oznaczają, że do grupy można dołączyć w w dowolnym momencie.

10. Promocje cenowe są ustalone przez Szkołę An Najma i mają określony czas trwania. Promocje ogłaszane są za pomocą strony Facebook oraz witryny internetowej Szkoły oraz bezpośrednio przy recepcji Szkoły An Najma i kierowane są do poszczególnych odbiorców (stali klienci nowi klienci). Promocje nie łączą się ze sobą chyba, że ogłoszono inaczej.
10a. Na zakupiony karnet na 4 wejścia obowiązuje zniżka studencka – 15 zł.

11. Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać na zajęcia. Po rozpoczęciu zajęć recepcja oraz instruktor mają prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę. Jeżeli mimo zaleceń recepcji lub trenera uczestnik chce uczestniczyć w zajęciach, deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku Szkoły jak i trenera prowadzącego.

12. Trener zobowiązuje się rozpoczynać i kończyć zajęcia zgodnie z grafikiem. Grafik jest dostępny w recepcji Szkoły An Najma oraz na stronie internetowej www.an-najma.pl.

13. Uczestnik nie ma prawa przebywać na Sali poza zajęciami. Na salę uczestnicy wchodzą razem z trenerem.
13a. Szkoła AN Najma informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Szkoły.
13b. Szkoła AN Najma informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora.
13c. Trener Szkoły Tańca An Najma prowadzi zajęcia techniczne lub oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wytupywanie go nogą, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.
13d. Teren Szkoły Tańca An Najma jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Szkoły Tańca An Najma znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Szkoły Tańca An Najma. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Szkoły, jako zadość uczynienie za zakłócanie poprawnej pracy Szkoły i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
13e. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki Szkoły Tańca An Najma musi posiadać ważny karnet na zajęcia lub imienną kartę sportową. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym.
13f. Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi godzinami.

14. Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.

15. Na sali uczestnicy mogą przebywać jedynie w stroju wskazanym do danego typu zajęć, przez trenera oraz w obuwiu zmiennym (lub na boso – w zależności od rodzaju zajęć).

16. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą natychmiast wypraszane ze Szkoły. Przy próbie stawiania jakiegokolwiek oporu administracja, recepcja oraz trener mają prawo wezwać Policję.

17. Osoba niewykopująca poleceń instruktora oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, zostanie natychmiast wyproszona z sali oraz ze Szkoły. Takich zajęć nie ma prawa odrabiać.

18. Szkoła An Najma oraz instruktorzy są zobowiązani do prowadzenia zajęć na sprawnym i bezpiecznym sprzęcie oraz na czystych salach, w warunkach, które nie zagrażają bezpieczeństwu uczestników.

19. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu trenerowi lub recepcji Szkoły. Użytkowanie sal przez uczestnika niezgodne z ich przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.

20. Uczęszczanie na zajęcia w Szkole An Najma jest równoznaczne z podpisaniem akceptacji regulaminu przez uczestnika, który otrzymał oświadczenie przy zapisach do Szkoły. Uczestnik, który przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.

21. Uczestnik zajęć w Szkole An Najma wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć w Szkole zarówno w postaci foto jak i video i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Szkołą An Najma usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane ze Szkołą An Najma. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawiania. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim.
21a. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Szkoły An Najma bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Szkoły Tańca An Najma zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

22. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane są dostępne tutaj: https://www.an-najma.pl/polityka-prywatnosci/

23. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez kierownictwo Szkoła An Najma jak i samych trenerów w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością Szkoły An Najma.

24. Posiadacz Karty Multisport Plus/ Medicover Sport jest uprawniony do uczestnictwa w 1 zajęciach dziennie po okazaniu odpowiednio karty sportowej i dokumentu tożsamości/ważnego SMSa upoważniającego do wejścia na dane zajęcia.
24a. Użytkownicy Medicover Sport i Multisport Plus dokonują rezerwacji na zajęcia na okres 4 następujących po sobie tygodni (określają dzień tygodnia i godzinę) wpłacając kaucję 60zł. Na ostatnich zajęciach miesiąca otrzymują zwrot kaucji pomniejszonej o ilość nieobecności (1 nieobecność = 25zł), chyba że nieobecność tę odrobili na innych zajęciach. W przypadku kursów dla par każdy z uczestników zobowiązany jest do wpłaty kaucji osobno. Termin możliwości odrobienia zajęć upływa z końcem bieżącego miesiąca, chyba, że recepcja placówki indywidualnie umówi inny termin ostateczny.
24b W przypadku chęci kontynuacji kursu, kaucja przechodzi na kolejny miesiąc, ale różnicę powstałą z ewentualnych nieobecności należy dopłacić. Decydując się na uczestnictwo w wybranym kursie, Posiadacz Karty Multisport Plus, Medicover Sport, PZU Sport deklaruje swoją regularną obecność na czterech kolejnych zajęciach.
24c W przypadku nieważnej Karty, zgubienia Karty, nie przyniesienia Karty ze sobą, braku dowodu tożsamości itp. a co za tym idzie nie możności okazania ważnej Karty, należy wnieść jednorazową opłatę za zajęcia w wysokości 40zł.
24d Kaucja przyjmowana i zwracana jest jedynie gotówką. Kaucję należy odebrać w ciągu 60 dni od momentu zgłoszenia rezygnacji z kursu.
24e Nie informujemy o likwidacji, odwołaniu, przeniesieniu terminu zajęć grup osób, które chcą odrobić zajęcia. Posiadaczy kart sportowych obowiązują zasady odrabiania zajęć opisane w pkt. 5

25. Na indywidualne zajęcia z pierwszego tańca ślubnego obowiązuje osobny Regulamin.

26. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako obowiązujące.

Rezygnacja z kursu

27. Istnieje możliwość rezygnacji z zajęć w trakcie trwania kursu. Rezygnację należy zgłosić mailowo lub osobiście na recepcji Szkoły w trakcie trwania ważności karnetu/rezerwacji, co najmniej na 3 dni robocze przed kolejnymi zajęciami kursu.